Co należy aktualizować w Rejestrze BDO?

 • informacje dotyczące danych podmiotu np. nazwa firmy, adres siedziby itp.
 • zakres prowadzonej działalności wymagającej wpisu do rejestru np. rozpoczęcie prowadzenia dodatkowej działalności wymagającej wpisu do Rejestru BDO lub zakończenie prowadzenia jednej z działalności wpisanej do Rejestru BDO

Jak wypełnić wniosek aktualizacyjny?

Należy wypełnić i wydrukować wyłącznie te działy, które uległy zmianie. Dokładne informacje na temat sposobu wypełniania wniosków można uzyskać w urzędzie marszałkowskim właściwym dla siedziby firmy lub miejsca zamieszkania

Kiedy i jak należy dokonać aktualizacji w Rejestrze BDO?

 • Aktualizacji w Rejestrze BDO należy dokonać w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana
 •  Wniosek aktualizacyjny należy złożyć do właściwego urzędu marszałkowskiego ze względu na siedzibę podmiotu lub miejsce zamieszkania (urząd ma 30 dni na jego rozpatrzenie)
Do wniosku aktualizacyjnego należy dołączyć następujące załączniki:
 • oświadczenie o spełnieniu wymagań niezbędnych do wpisu do rejestru lub oświadczenie o braku okoliczności skutkujących wykreśleniem z rejestru potwierdzające, że dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym
 • dowód uiszczenia opłaty rejestrowej – o ile jest wymagany (sprawdź czy podlegasz obowiązkowi uiszczenia opłaty rejestrowej i rocznej – Pytania-i-Odpowiedzi)
 • umowę z organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego (o ile została zawarta) oraz potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia finansowego (o ile jest wymagane) – w przypadku podmiotów wprowadzających sprzęt
 • umowę z producentami sprzętu elektrycznego i elektronicznego – w przypadku autoryzowanych przedstawicieli
 • zaświadczenie o wpłacie kwoty równej wysokości kapitału zakładowego organizacji odzysku na pokrycie tego kapitału albo oświadczenie o wpłacie tej kwoty – w przypadku organizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego lub organizacji odzysku
 • informację potwierdzającą dobrowolny udział w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) – w przypadku podmiotów wprowadzających baterie lub akumulatory
 • umowę zawartą z przedsiębiorcami prowadzącymi stacje demontażu – w przypadku podmiotów wprowadzających pojazdy
Wniosek aktualizacyjny można złożyć w następujący sposób:
 • osobiście w Urzędzie Marszałkowskim właściwym dla siedziby firmy lub miejsca zamieszkania.
 • wysyłając pocztą na adres Urzędu Marszałkowskiego właściwego dla siedziby firmy lub miejsca zamieszkania.
 • za pomocą e-maila, jeśli jest opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
 • przez platformę ePUAP.