← Wszystkie zagadnienia

Wszystkie informacje związane z pilotażem, do którego dostęp będzie powszechnie dostępny, będą stanowiły informacje publicznie dostępne. Wersja publicznie dostępna oraz wiedza o zasadach obsługi tego systemu nie będą objęte poufnością.

Odnośnie do pilotażu, który odbył się z ograniczonym dostępem, nadal wiąże zobowiązanie do zachowania poufności takich informacji, które nie są informacjami publicznie dostępnymi.

Niezależnie od powyższego, wskazujemy, że materiały szkoleniowe zostały opracowane przez IOŚ-PIB i są objęte prawami autorskimi. Ich wykorzystanie w celach komercyjnych jest zabronione. Korzystanie z utworów jest nieodpłatne, bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworów w całości lub części, dowolną techniką, na dowolnych nośnikach. W zakresie rozpowszechniania utworu dozwolone jest publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu lub jego części w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, a także użyczenie oryginału albo egzemplarzy, na których utwór utrwalono w całości lub części, pod warunkiem umieszczenia informacji wskazującej, że prawa autorskie należą do IOŚ-PIB.