← Wszystkie zagadnienia

Od 1 stycznia 2020 r. sprawozdania składane są wyłącznie w wersji elektronicznej. Zgodnie z art. 76 ust. 2 ustawy o odpadach podmioty obowiązane do sporządzania sprawozdań (o których mowa w art. 73, art. 74a i art. 75 ww. ustawy) mogą to robić wyłącznie za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.

W przypadku, gdy przedsiębiorcy nie został jeszcze nadany numer rejestrowy to wymagane sprawozdanie składa niezwłocznie po otrzymaniu ww. numeru i uzyskaniu dostępu do konta w BDO.